آیا باید با مراکز توانبخشی در ارتباط باشیم ؟

    آیا باید با مراکز توانبخشی در ارتباط باشیم ؟

    مراکز توانبخشی جزیی از زندگی افراد خاص است و بهترین حالت این است که مرتب در ارتباط باشند مراکز توانبخشی جزیی از زندگی افراد خاص است و بهترین حالت این است که مرتب در ارتباط باشندمراکز توانبخشی جزیی از زندگی افراد خاص است و بهترین حالت این است که مرتب در ارتباط باشندمراکز توانبخشی جزیی از زندگی افراد خاص است و بهترین حالت این است که مرتب در ارتباط باشندمراکز توانبخشی جزیی از زندگی افراد خاص است و بهترین حالت این است که مرتب در ارتباط باشندمراکز توانبخشی جزیی از زندگی افراد خاص است و بهترین حالت این است که مرتب در ارتباط باشندمراکز توانبخشی جزیی از زندگی افراد خاص است و بهترین حالت این است که مرتب در ارتباط باشندمراکز توانبخشی جزیی از زندگی افراد خاص است و بهترین حالت این است که مرتب در ارتباط باشندمراکز توانبخشی جزیی از زندگی افراد خاص است و بهترین حالت این است که مرتب در ارتباط باشند